Regulamin Strefy Podróżnika

1. Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Hubert Pleskot, ul. Kazimierza Króla 16A, 04-854, Warszawa, NIP: 9522193787, REGON: 382543486, zwany dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę̨ usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Umożliwienie korzystania ze Strony internetowej jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę̨ w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na na podstawie Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.
 7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Definicje

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych –Hubert Pleskot, ul. Kazimierza Króla 16A, 04-854, Warszawa, NIP: 9522193787, REGON: 382543486

Wyszukaj towarzysza podróży – udostępniona przez Usługodawcę w formie elektronicznej wyszukiwarka, dostępna pod adresem: https://strefa.podrozezhubertem.pl/ , za pomocą, której Użytkownik wpisuje informację na temat planowanego wyjazdu i za pomocą której można znaleźć osobę towarzyszącą.

Relacje z podróży – zredagowana przez Użytkownika relacja poprzez zamieszczanie na https://strefa.podrozezhubertem.pl/, odwiedzanego przez niego miejsca poprzez publikację zdjęć, filmików, tekstów.

Stwórz mapę podróży – lista zapisanych, wykonanych podróży lotniczych Użytkownika z podglądem na mapie.

Księga podróżników – wpis Użytkownika który zakupił bilet lotniczy dzięki opublikowanej promocji z informacją o terminie, destynacji, linii lotniczej oraz ilości zakupionych biletów na dany lot.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

Strona internetowa – strona internetowa pod nazwą Podróże z Hubertem dostępna pod adresem internetowym https://strefa.podrozezhubertem.pl/ , prowadzona przez Usługodawcę, umożliwiająca korzystanie z Usługi.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługodawca – będący właścicielem Strony internetowej. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

Użytkownik – podmiot osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.

3. Ogólne zapisy o oferowanych usługach

1.Usługodawca świadczy z wykorzystaniem Strony internetowej Usługi polegające na:

1.1. nieodpłatnym publikowaniu informacji odczytywania przez Użytkowników materiałów (informacji, zdjęć, danych, opisów miejsc itp.) zamieszczanych na Stronie internetowej, udostępnianych przez Usługodawcę.

1.2. bezpłatnej możliwości wyszukiwania towarzysza podróży.

 1. Z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.
 2. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę nie jest wymagane zakładanie konta Użytkownika.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na Stronie internetowej.
 5. Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Stronie internetowej i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony internetowej wyłącznie na własny użytek.
 9. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Stronie internetowej (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), a niepochodzące od Użytkownika, są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 10. Informacje o miejscach publikowane na Stronie internetowej redagowane są przez Usługodawcę oraz przez Użytkowników.
 11. Treść Informacji publikowanych na Stronie internetowej przez Użytkownika jest przez niego samodzielnie redagowana.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść zdjęć oraz zredagowanych przez siebie informacji. Użytkownik oświadcza, iż publikacja Informacji oraz zdjęć nie narusza praw osób trzecich.
 13. W każdym przypadku, w którym Informacja lub zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 14. Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej, zostaje udzielona z chwilą publikacji Informacji – tekstu oraz zdjęcia bądź zdjęć, na cały okres świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 15. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do utworu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika – w zakresie opisanym powyżej.
 16. Niedopuszczalne jest publikowanie na Stronie internetowej treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 17. Niedopuszczalne jest publikowanie na Stronie internetowej w szczególności:

1.  wulgaryzmów;

2.  przekazów stanowiących reklamę ukrytą;

3.  odesłań do innych stron internetowych;

4.  pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że publikacja taka będzie mieścić się w granicach cytatu;

5.  treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, prawa autorskie osób trzecich;

6.  treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;

7.  treści stanowiących formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszających prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;

8.  treści zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

9.  treści pisanych w językach innych niż polski.

18. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone na Stronie internetowej przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: [email protected]

19. Usługa publikacji Informacji o miejscu na Stronie internetowej jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

20. Do zamieszczenia Informacji na Stronie internetowej nie jest konieczna Rejestracja i założenie Konta Użytkownika.

4. Odpowiedzialność

 1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udoku- mentowanych przez Użytkownika, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1. szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;

3.2. szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji ze Strony internetowej w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

3.3.szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;

3.4. szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;

3.5. treść Informacji i zdjęć zamieszczonych na Stronie internetowej przez Użytkowników;

4. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte na Stronie internetowej treści mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
   

Twój wpis czeka na zatwierdzenie.

Prawdopodobnie pojawi się na stronie w przeciągu kolejnych kilku minut!

Dzięki za dodanie relacji!

Sprawdź teraz podgląd swojego wpisu.
Jeśli wszystko jest ok to kliknij przycisk opublikuj.
Zawsze też możesz poprawić coś w swojej relacji przechodząc do jej edycji.

Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten wpis?

Czy na pewno chcesz usunąć swoje konto?
Wszystkie Twoje dane zostaną utracone.

Aby przejść dalej, uzupełnij swoje dane, by inni mogli się z Tobą skontaktować.

Adres Twojego profilu Facebook

jak znaleźć link na Androidzie:

jak znaleźć link na iOS:

jak znaleźć link na komputerze: